Fiv Yeem/Pauj Yeem
| หน้าแรก | รูปภาพ | กระดานบทความ | สินค้าม้งเรา | ฟังเพลง | ติดต่อเรา |
  
Ntawm Kuv Tus Kheej Kuv Yog Hmoob  
 
   Fiv Yeem/Pauj Yeem

            Fiv Yeem yog thaum muaj ib tsev neeg los ib tug neeg tau kev ntxov siab, nyuaj siab thiab tej zaum kawg kev cia siab. Piv txwv tias, lawv muaj ib tus neeg mob tsis zoo li, ces lawv Fiv Yeem kom tus mob ntawv zoo los. Thiab fiv mus ua las ua luam kom tau las luam zoo. Fiv Yeem yog kev sib cog lus ntawm neej thiab dab, kev thov tej poj yawm txwv koob los sis kev thov dab ntuj dab teb tias yog lawv pab tau tus neeg mob ntawv zoo, los sis pab tau tus neeg fiv ntawv kom zoo li tau thov ntawv ces mam li them nyiaj them txiaj thiab tau tsiaj txhu li tau cog lus tseg nrog. Hmoob muaj ib zaj lus tias, "Dag neej ces tau kev txaj muag, Dag dab ces tau kev tuag", yog li ntawv, yog tias tus neeg ntawv zoo lawm, tau zoo li fiv cia lawm yuav tau Pauj Yeem rov qab li tau hais tseg. Yog tsis pauj, tsev neeg Fiv ntawv yuav raug kev txom nyem xws li tej zaum kev ploj kev tuag thiab. Fiv Yeem yog ib qho tseemn ceeb heev thiab tsis yog kev ua si.
            Lub sib hawm twg los yeej fiv tau yeem tas, tias sis tus Fiv Yeem ntawv yuav tsum pauj fiv thiab nco ntsoov saib nws fiv tus tsiaj dab tsi. Feem ntau, thaum fiv yeem, tus fiv ntawv siv ib lub nruas neeb thiab ib co xyab hlawv fiv. Cov txiv neeb yog cov txawj fiv yeem dua. Fiv Yeem yog ib yam uas Hmoob siv los tau ntau tiam thiab niaj hnub nim no tseem siv thiam.


  จาก : hmong21 - [10 December 2557 - 12:32:39]
     

สิ่งที่หน้าสนใจ

Hotels2thailand.com
 
สังคมข่าวสารและความบันเทิงที่หน้าสนใจ
Copyright © 2011 - 2018,hmong21.net : All Rights Reserved, Email :: administrator@hmong21.net