HMOOB ZAJ QHUAB KE
| หน้าแรก | รูปภาพ | กระดานบทความ | สินค้าม้งเรา | ฟังเพลง | ติดต่อเรา |
  
Ntawm Kuv Tus Kheej Kuv Yog Hmoob  
 
   HMOOB ZAJ QHUAB KE

.........hmoob zaj nkauj Qhuab ke /taw kev thaum puv 120 xyoo Kab ke Ntees yog ib yam kev cai tseem ceeb uas poj ua tseg yawm ua cia los txheej dhau txheej.
.........tus xau yog Xib fwb YAJ NKAJ XUAV......
..........Thaum koj mus txog ces koj pib koj tias:

1. Tua 3 Txoj Cawv rau koj haus tso yuav taw koj kab koj kev mus cuag poj cuag yawm , koj ntog ib teeg sawv tsis ciaj neeg, koj qaug ib tsuag sawv raws tsis cuag luag, yuav muab dej ntxuav muag rau koj ntxuav muag tas, yuav taw koj kev mus cuag-poj cuag-yawg. 

2. Txoj no yog txoj cawv 2 , tso yuav taw koj kev mus cuag poj cuag yawg, yuav rau hno qhob tshaib rau Koj noj tag yuav taw koj kev mus cuag-pog, cuag-yawg.

3. Txoj no yog txoj cawv 3 , Koj nyob ciaj-neeg tuag ciaj-dab, yuav rau hno qhob tshaib rau koj noj tas tso, yuav taw koj kev mus cuag-pog cuag-yawg.

Ua peb txog cawv tag nrho txawm seev suab hais ntag. 

• Saub es neej thiab teb ntsig sim log teb thiab neej ntsig sim voog, ntshe tav no koj tuag tseeb los tuag cuav, koj tuag daj los tuag tiag, muaj tus tseev zam li zees tuaj tim toj leej hlob leej yau los tias yog koj es yog Koj los tsis yog? Yog koj no ntshe koj tig muag Qas-Nrees los mus fwm-dab, tig-ntsej Qas-Ncuv rov tom qab, yuav taw koj Kev mus cuag-poj cuag-yawm. Ntshe koj tuag daj los tuag-tseeb, koj tuag-tseeb los tuag cuav, koj tuag-cuav no ces ntshe koj sawv los leg-qav coj leg-num nrog koj-tub koj kiv mus ua-qoob ua-loo tuaj nto-toj ua qoob ua-loo yuav ua tos-neej tos-tsav noj. Koj tuag-tseeb los tuag-cuav koj tuag daj los tuag-tiag, tuag-dag no ces koj tsuas yuav sawv los leg-qav coj leg-num nrog leej-tub los leej-kiv ua-qoob ua-loo mus nto-hav yuav mus-tos-neej coj tos-tsav no, sim zog tub tuag txog. 

Tag ib txwm nug moo tuag.

1. Txoj cawv 1 los yog koj cawv, koj nyob ciaj-neeg tuag ciaj-dab, txoj cawv 1 txog los koj txoj cawv, yuav rau-dej rau koj ntxuav-muag.

2. Txoj cawv 2 los yog koj cawv, Koj nyob ciaj-neeg tuag ciaj-dab, txoj cawv 2 txog los koj txoj cawv, yuav rau-dej rau koj ntxuav-muag

3. Txoj cawv 3 los yog koj cawv, Koj nyob ciaj-neeg tuag ciaj-dab, yuav rau-dej rau koj ntxuav-muag

Ua 3 Txog Cawv Li ntawd Tag 

• Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog, noob cag noob li thaum ub ces dej-txiag ua dej-txiag, dej txiag quaj-zig txhawv lim-zig lawm Yawm Saub tej qab-tog, koj Kwv los koj tij muab dej-txiag ua dej-sov es ntxuav Koj dawb mos sim nyoos tuaj thaum nyuam mos, noob-cag los noob li thaum ub, dej txiag ua dej-txiag, dej-txiag quaj-zig txhawv li-zim lawm Yawm Saub txoj qab-kab, koj niam los koj txiv es koj kwv los koj tij muab dej-txiag ua dej-sov es ntxuav koj dawb-mos lis nyoos tuaj thaum nyuam liab, cas niam no es dej-txiag ua dej-txiag dej-txiag txhawv quaj-zig lawm Yawm Saub ncej qab-lag, koj kwv los koj tij, koj niam koj txiv muab dej-txiag zoj-zig rhaub ua dej-sov es yuav ntxuav koj dawb-mos sim-nyoos nqis lawm dab tuag-nras.

• Niam no ces dej-txiag ua dej-txiag, dej txhawv Quaj-zig lawm Yawm Saub ncej qab-zeb, koj niam los koj txiv es koj kwv los koj tij muab dej-txiag qas-zig ua dej-sov es ntxuav koj ntsej-muag dawb-mos nyoos nqis dab-tuag teb no sim zog tub tuag txog. 

Nqe no tag rov qab ua txoj cawv dua tias: 

1. Txoj cawv 1 txoj los koj cawv, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab, yuav rau hno qhob tshaib rau koj tag tso yuav taw koj kev mus cuag poj cuag yawg no tos.

2. Txoj cawv 2 txoj los koj cawv, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab, yuav rau hno qhob tshaib rau koj noj tag tso yuav taw koj kev mus cuag koj pog koj yawg no tos.

3. Txoj cawv 3 txoj los koj cawv, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab, yuav rau hno qhob tshaib rau koj tag tso yuav taw koj kev mus cuag koj pog koj yawg no tos.

Ua nto 3 txog ntawd tag, muab cov dej los ntxuav muag, muab cov dej los laub rau txwm txhib ntawg, qhov dej txiag tas li no lawm.

• Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog, ntshe noob cag noob li thaum ub ntshe koj tuag-tseeb los tuag-cuav, tuag-daj los tuag-tiag. Niam no koj tuag tseeb no ces ntshe tseev tau lub txiaj saub zam lis yeev nqe li nkaus tuaj ncej-cub es Koj tig muag qas lees mus xib-dab, tig ntsej qas ncuv rov los mloog kuv qhub, koj tuag-tseeb no ces Koj tseev tau lub txiaj saub zam lis yeev tsiv nraim li nkaus tuaj qab cais, koj tsuas tig-ntsej qas-ncuv tig-muag qas-lees mus xib-dab, tig-ntsej qas-

ncuv rov tom qab los mloog Kuv hais, ntshe kuv yuav hu peb caug peb zaj-nkauj tej taum dab pub Koj mloog, li taw koj kev mus cuag-pog cuag-yawg, no sim zog tub tuag txog. 

• Taw Kev Lawm.

1. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog, ntshe noob cag noob li thaum ub ntshe txiv xaiv mus xaiv nyab, yog nraug-Ncwm sawv mus xaiv nyab. Txiv xaiv sawv mus xaiv sev, yog nraug-Muas sawv mus xaiv sev, nraug-Ncwm xaiv sev qas zog ntuj sua ntuj tom taug tuaj. Nraug Ncwm xaiv tau pog-zag ntxhais nkauj ntxawm ces zoo siab, nraug-Muas xaiv sev qas zog ntuj sua ntuj tom taug los, nraug-Muas xaiv tau pog-zag ntxhais nkauj Ntxawm ces zoo-plawv. Noob cag noob li thaum ub pog-zag ces muab mus zoo-siab, yawg nyiag ces muab mus zoo-plawv, pog-zag pub tau lub iav-nyiaj los rau nraug-Muas mus roos tshav, Yawm Saub pub tau lub iav-kub rau nraug-Muas mus roos-hnub, noob cag noob li thaum ub nraug-Ncwm thiab nraug-Muas neb kav ntiaj teb tej tib neeg ces ua nruj tis ua nruj, nruj nrees xws txoj hluas nyuj. Neb ua heev tis ua heev nruj li nrees xws txoj hluas hneev, neb nrhiav tau lub iav nyiaj mus roos niam peb mus tshav dej ntub, neb rub-toj rub peg los quas neb.

2. Dej-nyab ces neb rub-toj rub-peg los quas-nrab, txog lawm peb hli ntuj huv, neb rho-tseeb rho-tsho los ntiv do ntiv-npub txog lawm zaj-laug peb hli cuab. Neb rho-tseeb rho-tsho los ntxhua, ntshe pog-ntuj ywm siab tsis zoo pog-ntuj tsis ywm tias ntiaj-teb tej tib neeg. Nraug-Ncwm thiab nraug-Muas neb kav ntiaj teb tej tib neeg, neb yuav nruj tis ua nruj es heev tis ua heev noj ces pog-ntuj sib ywm siab, tsis zoo es qhib rooj ntug twb ywm los seb, qhib rooj ntug twb ywm los xyuas es ntshe oob sib si niam los nyab qab-roob ntiaj teb tej tib neeg thiaj tuag tu noob. 

3. Tso oob sib si ywm los nyab qab-hav Ntiaj Teb tej tib neeg thiaj tuag tu tsav, ntshe ntiaj teb tej tib neeg tsuas yuav ntuj-yeeg ntuj qas-zaws li quav-qaib, teb yees teb qas-yeeg li quav-os noob neej los tuag tas, noob tsav los tuag txhua, noob neej los tsis muaj, noob tsav los tsis tau, ntuj do ntuj li daws, teb do teb li dus, noob neej los tsis muaj nyob, noob tsav los tsis muaj txoos, ces ntshe yuav lim tsi sawv mus tsim noob neej ces ntshe tso lawm Nkauj iab li sawv mus tsim noob neej. 

4. Yog Nraug OO sawv mus tsim noob-tsav, Nkauj-iab li sawv mus ua nkauj, ua nkauj qas-txiag mus xya-niaj, ua nkauj los ua ntsiag-txiaj, Nraug OO ua nraug qas-txiag lawm xya-xyoo, Nraug OO ua-nraug los ua mus ntsiag-moo ntshe Nkauj iab li tias txiv Nraug OO vim li cas nkauj-Iab sawv los ua-nkauj. Ua nkauj qas-txiag mus xya-niaj ua nkauj los ua ntsiag-txiaj. Nraug OO ua nraug li ntxiag tuaj xya xyoo ua nraug los ua ntsiag-moo! Es vim li cas? Koj mus nug Yawm Saub seb vim li cas? No ces txiv Nraug OO li mus nug Yawm Saub, mus hais Yawm Saub tias Yawm Saub? Vim li cas Nkauj Iab sawv mus tsim noob neej, Nraug OO sawv mus tsim noob tsav, Nkauj iab li ua nkauj xya-niaj, ua nkauj los ua ntsiag txiaj, Nraug OO ua nraug qas-ntxiag lawm xya-xyoo es ua nraug los ua ntsiag-moo es vim li cas?

5. No ces ntshe Yawm Saub tias tsis vim li cas, yog vim lawm Nkauj Iab tsis ua nkauj li lawm ntav-ntuj, ua nkauj li ntxiag los tsis yoog qas laus-txuj, Nraug li OO tsis ua nraug li ntxiag lawm nta-hav ua nraug los tsis yoog qas laug-tsav, no ces ntshe txiv Nraug OO rov-fib rov los poob, rov-fib rov los txog. Nkauj iab qhib ncauj los hais, 
qhib lus los-nug tias, txiv Nraug OO koj mus nug Yawm Saub, Yawm Saub hais li cas? No ces ntshe txiv Nraug OO li qhib-ncauj los hais, qhib lus los teb tias, tsis vim li cas, Yawm Saub tias yog nkauj Iab tsis ua nkauj tuaj ntav-ntuj ua nkauj los tsis yoog qas laus-txuj, Nraug OO tsis ua nraug qas-ntxiag tuaj nta-hav, ua nraug los tsis yoog qas laus-tsav, thiaj tsis muaj tub no. Ces tshai Nkauj li iab sawv mus ua nkauj, Nkauj iab ua nkauj tuaj nta-ntuj es Nkauj iab ua nkauj mus yoog qas laus-txuj. Nraug OO li sawv mus ua nraug, ua nraug li ntxiag tuaj ntav-hav, ua nraug los thiaj yoog tau qas laus-tsav. Nkauj iab ces sawv los ua nkauj, ua nkauj li ntxiag tuaj qab-cub, Nkauj iab li muaj tag nkawm mus siab-tub. Nraug OO sawv mus ua nraug, ua nraug li ntxiag tuaj qab-Kev es ua nraug los thiaj muaj tag nkawm siab-kiv. 

6. Nkauj iab tias tus ntiv tes-loj ces pom qab tis npe, tus ntiv tes-yau tsis pom qab tis npe. Nkauj iab yuav hais Nraug OO tias vim li cas Nkauj iab sawv ua nkauj qas-ntxiag tuaj qab-tsev pib muaj tag nkawm mus siab-kiv, Nraug OO ua nraug qas-ntxiag tuaj qab-cub, ua nraug lawm muaj tag nkawm mus siab-tub. Tus ntiv tes loj ces pom qab tis-npe, Tus ntiv tes yau tsis pom qab tis-npe, yuav hu ua li cas? No ces tshai Nkauj iab li hais tias txiv Nraug OO tias koj mus nug Yawm Saub seb yuav muab tis-npe hu ua li cas? No ces txiv Nraug OO li mus nug Yawm Saub. Nug tias Yawm Saub ne! Yawm Saub ua cas Nkauj Iab ua nkauj li-ntxiag tuaj qab-cub, Nkauj iab muaj tag nkawm mus siab-tub, Nraug OO ua nraug qas-ntxiag tuaj qab-tsev, Nraug OO muaj tag nkawm mus siab-kiv. 

7. Tus ntiv-tes loj ces pom qab tis-npe, tus ntiv tes-yau tsis pom qab tis-npe, wb yuav hu tuaj ua li cas? No ces tshai Yawm Saub tias txiv Nraug OO, koj rov-fib rov mus poob rov fib rov mus txog, leeg twg ntiv-tes loj ces hu leej twg ua Cim-Tum, leej twg ntiv ntes yau ces hu leej twg ua Tum-Cim-Nplug, no ces Nraug OO rov-fib rov los poob, rov-fib rov los txog. Nkauj Iab qhib ncauj los nug qhib lus los hais tias txiv Nraug OO, koj mus nug Yawm Saub, Yawm Saub hais li cas? No ces ntshe txiv Nraug li oo qhib-ncauj los hais, Yawm Saub tsis hais li cas? Yawm Saub tias rov-fib rov los poob rov-fib rov los txog, los seb leej twg ntiv-tes loj los hu leeg twg ua Cim-Tum, leej twg ntiv-tes yau hu leej twg ua Tum-Cim-Nplug, no ces Nkauj iab seb tus-tij laug ntiv-tes loj ces hu tus-tij laug ua Cim Tum, seb tus kwv ntiv-tes yau hu tus kwv ua Tum-Cim-Nplug. 

8. Cim-Tum hlob mus tsis tau tiav txuj Nkauj iab tias Cim Tum cas koj tsis sawv mus tswj ntug? Tum-Cim Nplug hlob tuaj tsis tau mus tiav txiv, ces Nraug OO tias Tum-Cim-Nplug cas koj tsis sawv mus tswj-teb? Li no ces tshai Cim-Tum hlob tsis tau tiav-txuj Cim-Tum seev qas-yees mus tswj ntug, Tum-Cim-Nplug hlob mus tsis tau tiav txiv es Tum-Cim-Nplug seev qas-yees mus tswj-teb, Cim-Tum hais tias Ntuj dav tis ua dav, Teb dav tis ua dav, tso neej es xyov puas txaus nyob? Tso tsav xyov puas txaus txoos?

9. Ntuj siab qas-yum peb tsav siab, Teb qis qas-yeeg peb tsav-qis, Ntuj siab tis ua siab, Teb dav tis ua dav es tso neej mus xyov puas txaus nyob, tso tsav mus xyov puas txaus txoos, no ces Tum-Cim-Nplug tias yog li no ntshe yuav tso nplooj lwg Qav Chim-Kaws mus ntsuam Ntuj seb ntuj dav los ntuj qaim, Teb dav los teb qaim, tso neej xyov puas txaus nyob, tso tsav xyov puas txaus txoos?. 

10. Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug neb tso nplooj lwg Qav Cim-Kaws mus ntsuam Ntuj, nplooj lwg Qav Cim-Kaws mus 9 hnub tsis nto ntuj, vim thaum Noob-Cag Noob thaum ub es Nkauj iab thiab 
Nraug OO tug Hneev-Nyuj loj tis loj nplooj lwg Qav Chim-Kaws nyob sib yum rau Tug Hneev-Nyuj. Es nplooj lwg Qav Cim-Kaws mus 9 hnub tsis nto-nteeg, vim tau Noob-Cag Noob li thaum Ub ntshe Nkauj iab thiab Nraug OO Tug Hneev-Nees loj tis loj nplooj lwg Qav Cim-Kaws nyob qas-yeeg rau Tug Hneev-Nees. Nplooj lwg Qav Cim-Kaws rov-fib rov los poob, rov-fib rov los txog.

11. Ntshe Cim-Tum qhib ncauj los hais Tum-Cim Nplug qhib lus los nug tias nplooj lwg Qav Cim Kaws koj mus ntsuam wb ntuj es Ntuj dav los tsis dav? Teb dav los tsis dav? Tso neej puas txaus nyob? Tso tsav puas txaus txoos? No ces nplooj lwg Qav Cim-Kaws hais tias Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug, Kuv nplooj lwg Qav Cim Kaws mus 9 hnub tsis nto-ntuj mus nyob sis yum rau Nkauj Iab Nraug OO tug Hneev Nyuj. Ntshe Kuv nplooj lwg Qav Cim-Kaws mus 9 hnub tsis nto nteeg yuav mus nyob sis-yeeg rau Nkauj Iab Nraug OO tug Hneev Nees. neb ntuj dav los kuv tsis paub, teb dav los Kuv tsis pom, ces Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug neb tsuas mus hais rau nkawm niam txiv Dav-Dub dav siv-daj li ntshua mus ntsuam ntuj seb Ntuj dav los Ntuj nqaim, tso neej puas txaus nyob, tso tsav puas txaus txoos?.

12. No ces ntshe nkawm niam txiv Dav-Dub dav siv-daj sib-sua yuav mus ntsuam Ntuj ya qas-lag mus txog lawm niam txiv kav Nkauj-Hnub lub Rooj-Ntug, Nkauj Hnub qhib Rooj Ntug nrov li nreeg seb tau nkawm niam txiv Dav-Dub, dav siv-daj li tsuas pom kooj-tis caws li zaws, nkawm niam txiv Dav Dub, dav siv-daj sib tshuas li-sua li rov lim zaws ya li lag mus txog lawm lub li Rooj-Ntug, Nkauj-Hnub Tsuas Qhib Rooj-Ntug nrov li nreeg seb tau nkawm niam txiv Dav Dub, dav siv daj sis tshua li-sua pom kooj-tis caws li hlo, nkawm niam txiv Dav-Dub, dav siv-daj li-sua li rov lim hlo, nkawm niam txiv Dav Dub daj-sib tshua li-sua ya lim lag rov los poob, ya lim lag rov los txog, Cim-Tum qhib ncauj los hais Tum-Cim-Nplug qhib lus lo nug tias, Koj mus ntsuam wb Ntuj, Ntuj dav los ntuj nqaim tso neej puas txaus nyob los tsis txaus, tso tsav puas txaus txoos los tsis txaus? 

13. No ces ntshe nkawm niam-txiv Dav-Dub daj lis dag li-sua tias kuv mus ntsuam neb-Ntuj, ntuj dav tis ua dav, Teb dav tis ua dav, Ntuj siab qas yum peb tsav siab, ntshe tso neej los nyob tsis tag, tso tsav los nyob tsis txhua.

14. Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug, Cim-Tum npau qas-voog, Tum-Cim-Nplug npau qas-vog, Tum-Cim-Nplug tsuas ntaus lawm niam ib Duav-Nyuj nplooj lwg Qav Cim-Kaws tuag ntsaub hauv-zuj rau Nkauj-iab Nraug-OO tug Hneev-Nyuj. Ntshe Tum-Cim-Nplug ntaus lawm niam ib Duav-Nees nplooj lwg Qav Cim-Kaws tuag niam tsaub hauv ntsees rau Nkauj-iab Nraug-OO tug Hneev-Nees. Nplooj lwg Qav Cim-Kaws foom-zoj tias, Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug neb siab tsis-zoo, Noob-Cag Noob Li Thaum Ub, nqaij ces yog nqaij Cwj-Toog txha ces yog txha Cwj-Hlau, Tshav ntuj ziab lawm niam peb hnub nqaij tsis Yaj Li Ntshuav, Nag los lawm niam peb-hmos, txha Plhaub-Mag, txha tsis Dam Li Dhuav.

15. Noob-Cag Noob li thaum Ub nqaij ces yog nqaij lawm Cwj-Toog, txha los yog txha Cwj-Hlau, Tshav-ntuj ziab lawm niam peb hnub, nqaij Cwj-Toog tsis yaj li rhaws, Nag los lawm niam peb-hmos ntshe txha Cwj-Hlau tsis Dam li Daws. Niam no es nqaij los yog nqaij Ciab Zib, txha los yog txha plhaub-mag, nqaij Ciab Zib tshav ntuj lawm niam peb hnub, nqaij Ciab Zib Yaj Qas Ntshuav, Nag los txha plhaub-mag plhaub-mig Dam li Dhuav, niam no ces nqaij 

16. los yog nqaij Ciab-Zib txha los yog txha plhaub mag, tshav ntuj niam peb hnub txha plhaub mag plhaub-mig tsuas Dam li Daws. Nag los lawm niam peb hmos nqaij Ciab-Zib Yaj Qas ntshaws. 

17. Neb siab tsis tiaj neb muab kuv dai li nkaus rau tej Ntsis-Ciab, tshai pa-lwj pa-tsw, tsw lawg lawm neb tej hlab-siab, Neb tso Noob Neej mus nyob ntiaj-teb, Noob Tsav mus txoos ntiaj-nrag, tuag cuaj-tug kaum-tug los lawv nraim kuv nplooj lwg Qav Cim-Kaws-qab qas niab, Neb plawv tsis-tus, Neb muab kuv dai li nkaus tej Ntsis-Awv pa-lwj pa-tsw, tsw lawg lawm neb tej hlab-plawv, Neb tso Noob-Neej mus nyob lawm Ntiaj Teb, Noob Tsav mus txoos lawm Ntiaj Nrag, tuag cuaj-tug kaum-tug los lawv nraim kuv nplooj lwg Qav Cim-Kaws qab qas-zaws. Niam no koj tuag ces koj yuav lawv nraim nplooj-lwg Qav Cim-Kaws qab qas-ntsaws no sim zog tub tuag txog. 

18. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, teb thiab neej ntsig sim voog, Noob Cag Noob li thaum ub ces neej nrog dab mus nyob ua ib puab, dab nrog neej nyob ua ib-ke es neej nrog dab tis-ntsuab, dab nrog neej tis-ze, neej sawv sib nphoo-tshauv. Dab sawv sib-nphoo-xua, dab-nphoo tsis raug neej-muag, neej nphoo raug dab-muag, ces dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub, dab fib tsis tau neej-nTsuj, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub, dab tsis txawj rov los, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub dab-fib tsis-tau neej-mob, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub ces dab tsis txawj-rov. Tshai neej-tuag puv ib-tsug 13 hnub neej fib-tau dab-ntsuj, neej-tuag puv ib-tsug 13 hnub neej txawj rov los, ntshe neej tuag puv ib-tsug 13 hnub neej-fib tau dab mob, neej tuag puv ib-tsug 13 hnub ces neej txawj rov. 

19. Yog Noob Cag Noob li thaum ub, Pog-Puag thiab Yawg-Ntsoog, neb los sij-nquag, neb tsuas rhaub tau niam peb taig-dej sov-lim-so tuaj qab plag-xab, tuag puv ib-tsug 13 hnub ces luag tsuas ntxuav plua-luaj plua-Av luag qas-ntxhi mus pauj-dab. Yog Noob Cag Noob li thaum-ub Pog-Puag thiab Yawg Ntsoog, neb los sij-nquag neb tsuas rhaub tau lawm niam 3 taig-dej sov-lim-so tuaj tej qab plag-txuas. Neej tuag puv ib-tsug, neej los ces neej tsuas ntxuav plua-luaj plua-Av luag li ntxhi mus pauj-qhuas. Ces yog neej siab tsis-tiaj neej muab dab lawb-mus dua-toj, neej muab-dab lawb-mus muag-noj. Neej muab-dab lawb-mus dua-hav, neej-muab dab-mus muag hnav es, neej tsuas sawv mus sib nphoo-tshauv dab li sawv mus sib nphoo-xua ces neej nphoo tsis raug dab-muag, dab nphoo-raug neej-muag, neej tuag puv ib-tsug 13 hnub es neej fib tsis-tau dab-mob, neej tuag puv ib-tsug 13 hnub ces neej tsis txawj-rov, dab seb neej tuag puv ib-tsug 13 hnub neej fib tsis tau dab-tuag, neej tuag puv ib-tsug 13 hnub neej tsis txawj-rov-los. Niam no dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub dab-fib tau neej-mob, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub ces dab txawj-rov, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub dab-fib tau neej-tuag, dab-tuag puv ib-tsug 13 hnub dab txawj-rov-los. 

20. Niam no ces yog lawm Pog-Puag thiab Yawg Ntsoog, neb tsuas los sij-nkeeg neb tsuas los tsis dhaub niam peb-taig dej-sov lim-so tuaj qab plag-xab, tuag cuaj-tug kaum-tug los sawv tsis-taus rov los ntxuav plua-luaj plua-Av mus pauj-dab. Ntshe yog lawm Pog-Puag thiab Yawg-Ntsoog, niam no neb-tsuas los sij-nkeeg neb tsis dhaub lawm niam peb-taig dej-sov lim-so tuaj qab plag-txuas, tuag cuaj-tug kaum-tug los sawv tsis tau rov-los ntxuav plua-luaj plua-Av luag li-ntxhi nrog mus pauj-qhua, ces tuag cuaj-tug kaum-tug ces yuav mus lawm sib-nraim no, niam no ces koj-tuag puv ib-tsug 13 hnub ces koj-fib tsis-tau neej-tuag ntshai koj-tuag puv ib-tsug 13 hnub ces koj yuav tsis txawj rov-los, ntshe koj yuav-mus sib-nraim no, sim zog tub tuag txog. 

Tag ib txwm nkauj iab nraug OO los tsim noob neej noob tsav tag.
Txwm tom ntej yog noob xyoob noob ntoo.

21. Saub es neej thiab teb ntsig sim log teb thiab neej ntsig sim voog, Noob Cag Noob li thaum ub, ntuj do ntuj li-daws, Teb do teb li dus Noob-Xyoob los tsis muaj, Noob-Ntoo los tsis tau, ntshai Ntuj-do ntuj li-daws, Teb do teb li-dus, yuav tso li-tsi mus muab Noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub Peg-Zoov Laug ces Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug li tso Nyuj-txaig nyuj peg-nraug mus muab Noob Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub Peg-Zoov Laug, ntshe Nyuj-txaig nyuj-peg-nraug mus pom txawj muab tsis-txawj-coj, txawj muab tsis txawj nqa, Nyuj-txaig nyuj-peg-nraug mus muab Noob-Xyoob los noj-tag Noob-Ntoo los noj-txhua. 
Nyuj-txaig nyuj-peg-nraug rov-fib rov los-poob, rov-fib rov los-txog, Cim-Tum qhib ncauj los hais Tum-Cim-Nplug qhib-lus los-noog tias, Nyuj-txaig nyuj-peg-nraug kom koj mus muab wb Noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub peg-Zoov-Laug, koj muab tau los tsis tau? Ces Nyuj-txaig nyuj-peg-nraug hais tias kuv-puas txawj-muab los tsis txawj-coj, puas txawj-muab los tsis txawj-nqa, Noob-Xyoob los kuv muab-noj-tag, Noob-Ntoo los kuv muab-noj-txhua, Neb Noob-Xyoob los kuv muab tsis-muaj, Noob-Ntoo los kuv muab-tsis tau?

22. Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug, neb tsuas tso Noog-tsam Noog-lim-tsig mus muab noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub peg-Zoov-Laug, Noog-tsam Noog-lim-tsig mus txog puas txawj-muab los tsis txawj-coj, puas txawj-muab los tsis txawj-nqa, ya-lag Noob-Xyoob nrog poob-tag, ntshe Noog-tsam Noog lim-tsig rov-fib rov-los-poob, rov-fib rov-los txog. Cim-Tum qhib ncauj los-hais, Tum-Cim-Nplug qhis-lus los-nug, Noog-tsam Noog lim-tsig tias, koj mus muab wb li Noob-Xyoob Noob Ntoo lawm Yawm Saub, peg-Zoov-Laug, koj muab tau los tsis tau? No ces Noog-tsam Noog-lim-tsig tias kuv muab tsis tau, puas txawj-muab los tsis-txawj-coj, puas txawj-muab los tsis txawj-nqa, kuv ya-lag Noob-Xyoob Noob Ntoo poob-tag, ces Noob-Xyoob los muab tsis muaj, Noob-Ntoo los muab tsis tau.

23. Ntshe Cim-Tum thiab Tum-Cim-Nplug, neb tsuas yuav mus hais Noog Ci-Pem mus muab Noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub peg-Zoov-Laug, ces Noog Ci-Pem tsuas ya-lim lag mus muab, mus txog Noog-Ci-Pem pom txawj muab tsis txawj-coj, txawj-muab los tsis txawj-nqa, Noog Ci-Pem tsuas muab npuav li-zig tej kaus-ncauj rig-lim-zig tej xwb-qwb, Noog-Ci-Pem tsuas coj rov fib rov-los poob, rov-fib rov los-txog. Cim-Tum thiab Tum-Cim Nplug neb tsuas qhib-ncauj los hais, qhib-lus los-nug, Cim-Tum tias Noog-Ci-Pem koj mus muab wb Noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm pem Ntxwj sib-Nyoog peg-Zoov-Laug, koj muab tau los tsis tau?

24. No ces Noog-Ci-Pem hais tias kuv mus muab Noob-Xyoob Noob-Ntoo lawm Yawm Saub peg-Zoov-Laug, puas txawj muab los tsis txawj-coj, puas txawj-muab los tsis txawj-nqa. Kuv npuav-lis-zig tej kaus-ncauj rig-lis-zig tej xwb-qwb, coj rov-fib rov-los poob, tau niam peb mus taub-teg no ces Cim-Tum muab haub lis-hawv lawm ntuj-sua ntuj tom-peg. Cim-Tum muab haub lis-hawv lawm tej tsib-peg, yuav tsis txaus lawm Cim-Tum lau-qaib lim-cum-ris. Tum-Cim-Nplug muab haub lis-hawv lawm tej tsig-taug, tsis txaus lawm Tum-Cim-Nplug hu lau-qaib-cooj npauj, ces ntshe ntuj-qhuav ntuj li qhawv tuaj xya-niaj, teb qhuav teb li qhawv tau xya-xyoo, Noob-Xyoob nrog qauj-tag Noob-Ntoo nrog qauj-txhua, no ces ntshe Cim-Tum thiab Tum Cim-Nplug yuav tias ntuj-qhuav tis ua-qhuav, teb-qhuav tis ua-qhuav, Noob-Xyoob tsuas tuaj tsis-taus, Noob-Ntoo los ntshe hlav tsis tau-loj.

25. Ces Pog-Xob hlob-loj ces Yawg Xob hlob-txaus, Tum-Cim-Nplug yuav hais lawm Nkauj-iab sawv los ua-ntuj tsaus li-nciab, mus hais rau Nraug-OO sawv los ua ntuj tsaus li-txhoo, ntshai Tum-Cim-Nplug mus hais Yawg-Xob nthe li-nqhawv dej-nag li ri lis-hawv, mus hais Pog-Xob nthe li-nqho dej-nag li-ri qas-ho, Nag-tshauv nag-qas-zoj tuaj txhais-peg, Noob-Xyoob li-tuaj ces nag-tshauv nag-zig qas-zoj tuaj txhais-tog, Noob-Ntoo li rhau-cag qas-zus li tuaj-kaus tshai Noob-Xyoob ces yuav ciaj tuaj lawm niam peb mus tib-tug, muaj-tug ces yog nas-kos-tug, muaj-tug ces yog suav-nrig nraj-vaum tuaj-txiav mus hiab-lev, txiav lawm-ntxov, 

26. muaj-tug ces yog suav nrig nraj-vaum-tug, txiav mus ua-phuaj txiav lawm lig, tshuav niam mus ib-tug, cuaj-xyoo li xyoob-
txwj, yim-xyoo los xyoob-laug, qhov tsis ntshe Nas-Kos-txov, tshuav lawm niam ib tug ces ntsis los Noog-Ku-tho, hauv-paus los Nas-Kos-ntxo, qas-ntsis los Noog-Ku-ncaws hauv-paus los Nas-Kos-kaws.

27. Tshuav lawm ib mus tib-tug, cuaj-xyoo los yog xyoob-txwj, yim-xyoo los yog xyoob-laus, Tub Qoov Sua Hmoob ris-riam ris-ntawm-duav nqa riam nqa-ntawm-tes, yuav mus muab lawm txooj-xyoob txiav li-nrho ob-yag los yuav tsis tag, ib-yag los tsis-ntxaus ces yov-yuav ib-taus ib-tsa-xoos, phua li-plhawv tuaj nruab nrab, ob-txwg tuaj khwb-rwg yog lawm neej dab lub-chaws mus dub-muag, ob-txwg tuaj ntxeev-tiaj ces yog neej-dab lub chaws-luag. Yog ib-txwg tuaj ntxeev-tiaj, muaj-txwg tuaj khwb-rwg, ces yog lawm neej-dab lub-chaws tuaj sib-txuas-lus, No ces neej-dab sib-txuas lus ces yog txuas-lus tuaj ntawd yas-xyoob coj yaj-kuam no sim zog tub tuag txog. 

Tag ib qib Ntaus ib kuam tas rov hais dua.

28. Saub es neej thiab teb ntsig sim log teb thiab neej ntsig sim voog, tshai nag-tshauv nag si lis-zoj tuaj txhais-peg, Noob-Ntoo ces nrhau-cag qas-zus li tuaj-ceg, nag-tshauv nag-zig lis-zoj tuaj txhais-tog, noob-ntoo li nrhau-cag qas-zus tuaj-kaus, ntshe tuaj lawm niam peb mus tib-tug, muaj tug ces yog suav nrig nraj-vaum tuaj txiav lawm-ntxov, muaj tug ces yog suav nrig nraj vaum-tug, txiav mus tshib-loog, tshuav lawm niam ib mus tib-tug, cuaj-xyoo yog ntoo-txwj yim-xyoo yog ntoo-laug. 
Tub Qoov Sua Hmoob nqa-taus nqa ntawm-tes, ris-riam ris ntawm-duav yuav mus muab ntov li-ntho, muab nruab-nrab los ua nees rau koj-caij muab hauv-paus los ua-tsev rau koj-nyob, muab ntsis los ua koj-pam koj-xau no, sim zog tub tuag txog.

Tus ntoo tas li no.

Pib los taij xeeb teb xeeb chaws.

• Thaum koj tig los taij xeeb-teb xeeb-chaw, taij ib lub teb-chaws rau ib lub teb-chaws, koj hlawv nyiaj yaj khaum mus them nqi lub teb-chaws rau lub teb-chaws ntawd, kom mus txog rau qhov chaws xauv-xeeb. Lub teb-chaws ua xya los yug tus neeg ntawd. Yog ib leej-tub no koj hais qhia tias koj tsho-tsuj tsho-npuag nyob rau ntawm ncej-dab ncej-qhuas, koj mus muab koj thiaj tau kev mus cuag-pog cuag-yawg. Yog ib-tug nkauj-ntxhais no ces koj hais tias nyob rau ntawd qab-txag qab-txees, Koj mus muab Koj thiaj tau Kev mus cuag-pog cuag-yawg no nawb. Tsho-tsuj tsho-npuag tau tas lawm es txog-caij yuav mus nce ntaij-ntuj no.

Kom muab ntim-txhuv los koj mam ntaus koj plig nawb

• Koj hais tias koj tseev tau lub txiaj-zam li seev es koj yuav mus cuag koj-pog koj-yawg, koj yuav mus nce Yawm Saub tug ntaij-ntuj ces koj yuav ntaus kuv ib-lug plig-plug rau-dag rau-zog rau-vaj rau-tsev es koj li mus cuag koj pog cuag yawm.

Hais li ntawd ces tib-teg txhib ntawg rau yog txwm txhib ntawg ntxeev-tiaj huv si ces tau lawm. 

• Thaum Ob-Txwm Txhib Ntawg ntxeev Tib Si ces tias: Koj yuav mus ces koj yuav ntaus kuv ib-lug plig-plug rau-dag rau-zog rau-vaj rau-tsev es yuav ntaus loog-txwj loog-laug plig-tub plig-kiv plig-tsiaj, plig-txhuv rov los rau-vaj rau-tsev es koj yuav mus cuag-pog cuag yawm es koj yuav mus nce Yawm Saub tus ntaiv-ntuj. 

Tib Teg kom Txwm txhib ntawg ntxeev Tib-Si Nawb. koj rov qab seev suab hais li no tias:

• Koj mus txog Yawm Saub tus ntaiv-ntuj es zeb-cwj zeb-lag nplua es zeb-cwj zeb-zag npliag, koj li ces koj tau khau-maj khau-ntuag rau koj yog tub-tuag kaus-tsuj kaus-npuag los koj muaj koj mus-tau. Kuv li ces kuv yog tub-ciaj khau-maj khau-ntuag los kuv tsis-tau, kaus-tsuj kaus-npuag los kuv tsis-muaj ces kuv tuaj sab-toj tim-no koj tsis txhob tsis-ntshai, kuv tuaj sab-toj tid xwb ntag ris-hneev taw koj kev mus cuag-pog cuag-yawm. 

• Koj seev suab li no ces ntaus ib kuam tag ces koj cia li cuab nce ntaiv ntuj, thaum hais li no lawm rab hneev mas muab tso rau ntawd koj sab pem nawb. Txhob muab tso txawv li txhais tes tuaj sab pem cia rab hneev tuaj sab pem xwb. Lub sij hawm ntawd tub tuag yuav mus nce ntaiv ntuj koj tsis mus koj tuaj sab nram qab hu xwb kom rab hneev quas ,zaj qhuab ke yog mus li no.

• Taw qhia nce mus nto plaws tus ntaiv ntuj ntawd, mam qhia mus rau toj loob-lig tshav ntuj-kub, luag muab kaus-tsuj kaus-npuag sawv roos-hnub no, koj li muab koj kaus-tsuj kaus-npuag sawv roos hnub.

• Ntawd yog Nyuag Kaus Ntaub los Ntawv, yog Lub Kaus-Tsuj koj muab koj li ua txoj cawv rau tag ces, koj li muab lub kaus ntawd rau txhais tes, koj tias: 

• Koj kaus-tsuj kaus-npuag nyob qas-lag ntawd koj-tes, qas-lag muab koj thiaj tau mus Yawm Saub toj-peg loob-lig tshav ntuj-kub. 

Ntaus ib txhib ntawg li ntawd tas, nco ntsoov ua 3 txog cawv ua ntej li mam muab lub kaus tom qab tag li ntawd. 

• Hais ntawd Loob-Lig Tshav ntuj kub tag, koj li hais chaw noj sus tuaj saum tag, mam li hais Pas-Dej iab tuaj saum chaws noj-sus nawb. Tag ntawd li hais mus rau Toj-kab ntsig Toj-kab-no txuas-tauj Pas-Dej Iab, koj li hais Toj Zeb-Zag, Peg Zeb-Tsov nawb. Zeb-Zag Zeb-Tsov tag li mam mus cuag Tub-Tev Taum-Qij Taum-Mog, thaum no tseem mus txog zoo xws daim teb uas nyuav mus txog nram ntug teb xwb.

• “Tub Tev-Qij Tev-Dos no yog txog ze… ntawd Yawm Saub lub tog tsev lawm nawb. Tag ntawd li mus cuag Yawm Saub nawb, cuag Yawm Saub tag, mus thov Ntawv tag li mam rov mus cuag Pog cuag-Yawm, mus cuag-Pog cuag-Yawm tag li mam zais-roj zais-hneev, zais-roj zais-hneev tag li qhia mus ua nyab. Ua nyab tag mas koj li mam hais mus txog rab-qeej thiab [lub nruas], qhov ntawd tag koj li rov qab hu nkauj taum-dab, ob nyuag txwm tom qab thiab, zaj qhuab kev thiaj tas no ov. Nco ntsoov cov lus no ib-qib txuas ib-qib lo nawb, nco ntsoov li hais no nawb. ”
Taij Xeeb Teb Xeeb Chaws.

1. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-seev yuav mus cuag-pog cuag-yawm, Koj mus txog lawm tswv-teb los tswv-chaws, tswv-npaj los tswv-moos. Thaum koj nyob ces koj noj-tsuag lawm luag ib ntsug-teb haus-tsuag lawm luag ib-ntsug-dej, Koj rauv-tsuag lawm luag ib-ntsug-taws. Koj yuav mus cuag-pog coj cuag-yawm ces koj muab nyiaj-txiag xyab-ntawv los mus them luag nqi-dej los nqi-taws los ua luag tsaug-teb coj tsaug-chaws ces xeeb-teb coj xeeb-chaws li tso koj kev qas-lug koj li tau kev mus cuag-pog cuag-yawm no tos. 
Cov xeeb teb xeeb chaws pes tsawg lub teb chaws los hais li no xwb.

Yog muaj dej no hais tias koj mus txog ntawd dej, Dej hlob tis ua hlob ces koj muab nyiaj txiag los ntiav mab ntiav suav nquam koj li mus dhau tau. 

Cov Xeeb-Teb Xeeb-Chaws tag mus txog rau ntawd lub chaws thawj thiab lub tsho-tsuj tsho-npuag hais li no.

2. Saub es neej thiab teb ntsig sim log ntshe koj tsuas tseev tau lub txiaj-zam li-zees mus txog pem tswv-teb los tswv-chaw, tshai koj yuav mus muab koj tsho-tsuj los tsho-npuag koj li tau kev mus cuag-pog, cuag-yawm no ces koj yog ib-leeg tub-cag ces, koj li tsho-tsuj los tsho-npuag nyob lawm ncej-dab los ncej-qhuas, koj mus muab lawm ncej-dab los ncej-qhuas koj li tau tsho-tsuj tsho-npuag hnav koj li tau kev mus cuag-pog, cuag-yawm. Koj yog ib-leeg ntxhais qhua taum yag no ces koj li tsho-tsuj los tsho-npuag nyob lawm ncej-txag los ncej-txees, koj mus muab koj tsho-tsuj tsho-npuag lawm ncej-txag los ncej-txees, koj tau-hnav koj li tau kev mus cuag-pog, cuag-yawm no tos. 

Txij nov cuab nce ntaij ntuj, ntaus tus qhuab kev plig rov rau-vaj rau-tsev.

3. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-zees mus txog lawm Yawm Saub tus ntaiv ntuj ces zeb-cwj zeb-lag nplua, zeb-cwj zeb-lag npliag koj li ces koj yog tub-tuag khau-maj khau-ntuag los koj-tau, kaus-tsuj kaus-npuag los koj muaj, koj mus taus, kuv li ces kuv yog lawm tub-ciaj khau-maj khau-ntuag los kuv tsis-muaj, kaus-tsuj kaus-npuag los kuv tsis-tau, zeb-cwj zeb-lag nplua zeb-cwj zeb-lag-npliag kuv mus tsis taus. Koj tsis tim-tshai es kuv tuaj sab-tod tuaj-tim no es yuav txib-ntaj taw koj kev mus cuag-pog, cuag-yawm, koj tsis-tim tshai koj li tau kev mus cuag-pog, cuag-yawm no tos.

Taw nce tus ceeb luj teem ntaiv ntuj, cuab nce ntaiv ntuj.

4. Saub es neej thiab teb ntsig sim log ntshe koj tsuas tseev tau lub txiaj-zam li-seev mus nce lawm Yawm Saub tus ntaiv ntuj ces ntshe luag nce 1 Qib tseg koj txhob nce, luag nce 2 Qib ces koj li nce 1 Qib, luag nce 3 Qib koj li nce 2 Qib, luag nce 4 Qib koj li nce 3 Qib, luag nce 5 Qib, koj li nce 4 Qib, luag nce 6 Qib, ces koj li nce 5 Qib, luag nce 7 Qib, koj li nce 6 Qib, luag nce 8 Qib, koj li nce 7 Qib, luag nce 9 Qib, koj li nce 8 Qib, luag nce 10 Qib, koj li nce 9 Qib, luag nce 11 Qib, koj li 10 Qib, luag nce 12 Qib, koj li nce 11 Qib, luag nce 13 Qib, koj li nce 12 Qib, luag nce qas-txhiab qas-pua qib mus kom nto-ntuj, koj li nce qas-txhiab qas-pua qib mus kom nto-ntuj es koj mus cuag koj pog koj yawm no tos.

5. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tshai koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-seev nce li hlo mus nto ntuj ces koj mus txog lawm nkawm niam-txiv dab mus zov-rooj ntug, nkawm niam-txiv dab-zov lawm rooj ntug ua nplawm-tooj nrov qas-nrooj, nplawm teb nrov qas-ris, nplawm-tooj nrov qas-zag tom-tej tuaj, nplawm-taw nroj qas-ziag tom-taug los ces nkawm niam-txiv dab-rooj-ntug hais tias koj yog ntiaj teb tej tib neeg thaum koj los, koj los ua qas-ntsug koj los ncej lag koj mus nyog. Niam no koj rov ces koj rov ua quaj-zag koj rov saub-lag, koj rov tsis nyog koj yog ntiaj-teb tej tib neeg es koj los mus ua dab li tsi? Koj daj-ntev tis ua daj, koj tias koj daj-ntev tis-hluas-maj, tias koj duav-ntev tis-tsawg duav Koj tias koj duav-ntev tis hluas-hnub no ces ntshe nkawm niam-txiv dab-zov rooj-ntug hais tias vim li cas koj li los? Ces koj tias tsis vim li cas, vim tau lawm Yawm Nyoog siab tsis-tiaj yawm nyoog siab tsis-zoo tso txiv-tum los poob ntiaj teb.

6. Txiv-tum tau-poob lawm ntiaj-nrag koj khaws tau noj ua mob qas-txiag lawm koj txoj hlab-siab ua no qas-zaws txoj hlab plawv es koj cev lo qas-liag txaj qas-hau lo qas-liag-ncoo, leej-kwv los leej-tij, leej tub los leej-kiv cuaj-hauv-neeb los kho tsis kaj, yim-hauv tshuaj los kho tsis-zoo es tshuaj nyob lawm ncej-tsuas hu-tshuaj los tshuaj cawm tsis-cuag, neeb nyob lawm ncej-zeb hu-neeb los neeb tsis-teb, koj ntoo-maj ntoo tuj-lub hlab-tsuj hlab-npuag tub es ntoo-maj ntoo tub-qaug hlab-tsuj hlab-npuag ntaug, ntshe koj ntiv-tes los ua hmuv-tsaug, koj-taw coj koj cev qas-liag qaug koj ncej-npab los ua xyoob thiab hauv caug los ua qog-qaib, tshai koj tu-siab qas zim tuaj ntawd-ncauj tu-pa qas-zim tuaj ntawd-lo, koj kev-ploj kev-tuag to li-yog, tom hnub-tuaj es koj li los no ces ntshe nkawm niam-txiv dab-zov rooj-ntug li tso ncauj, coj tso lus koj li tau kev qas-lug mus cuag-pog Cuag-yawm no tos.

7. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas-ntim tau lub txiaj-zam li-seev nce li hlo txog lawm Yawm Saub toj-peg li-sua loob-lig tshav mus ntuj-kub, tshav ntuj-kub tis ua-kub, luag muab luag kaus-tsuj kaus-npuag sawv roos-hnub, koj mus txog lawm Yawm Saub toj-peg li sua loob-lig tshav ntuj-kub ces ntshe koj yuav muab koj kaus-tsuj coj kaus-npuag sawv mus roos-hnub, koj li mus dhau-taug lawm Yawm Saub toj-peg li-sua loob- lig tshav ntuj-kub, koj kaus-tsuj kaus npuag ces koj kwv los koj tij muab koj kaus tsuj kaus-npuag rhais li-nkaus tuaj qas nag, koj-tes lauj muab koj kaus-tsuj kaus npuag no ces koj li-tau kwv mus roos-hnub coj roos-hli, koj dhau-taug Yawm Saub toj loob-lig tshav-ntuj kub, koj li tau kwv los mus cuag-pog cuag-yawm no tos. 

Txog nov ces ua 3 txog cawv rau, muab lub kaus ntawg rau ces yog muab sab teg laug nag muab no ov.

1. Tuav Txoj cawv 1 rau koj tso, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab. yuav muab koj lub kaus rau koj coj mus cuag poj cuag yawg no tos.

2. Txoj no yog txoj cawv 2, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab. yuav muab koj lub kaus rau koj coj mus cuag koj pog koj yawg no tos.

3. Txoj no yog txoj cawv 3, koj nyob ces ciaj neeg koj tuag ces ciaj dab. yuav muab lub kaus rau koj coj mus cuag koj pog koj yawg no tos.

8. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas-tseev tau lub txiaj-zam li-seev nce li hlo lawm Yawm Saub chaw noj sus ces luag muab luag-su noj ces dej ntseb-ntsuag rau zeb-zuag tej qas-ntsib, koj muab dej-ntseb-ntsuag ua dej ntxuav tes ces luag nthuav luag-su noj ces koj nthuav koj-su noj, koj noj-sus ces koj yog tub-tuag koj noj ces koj noj koj, kuv li ces kuv yog tub-ciaj kuv tuaj sab-toj tim-nov taw koj-kev mus cuag-pog cuag-yawg, ces koj noj ces koj noj koj, koj tsis txhob hu kuv koj hu-kuv tsam-ntsis koj tsis mus cuag koj-pog koj-yawg, koj tsis-txhob hu-kuv es koj noj koj li mus cuag koj-pog koj-yawm no tos.
Chaw noj sus tag.

9. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas-tseev tau lub txiaj-zam li-zees nce li hlo txog lawm Yawm Saub pas-dej-iab es dej-iab dej-ua-iab, luag yuav haus pas-dej-iab luag li-luag haus-taus, luag haus lawm niam peb-pas, koj li ces koj haus tsis-taus, koj haus lawm niam peb lwg, luag li ces luag haus-taus, luag haus lawm niam peb-phoo, koj li ces koj haus tsis-taus, koj haus lawm niam peb-taus, koj mus haus lawm Yawm Saub pas-dej-iab, koj tseg koj tsis txhob-haus tsam ntsis koj tuag dua ib-zaug ntxiv thiab ces koj tsis mus cuag koj-pog koj-yawm, koj txhob haus ces koj thiaj mus-cuag tau koj-pog koj-yawm no tos. 

10. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim-tau lub txiaj-zam li-zees nce li hlo txog lawm Yawm Saub toj-peg li-sua es toj-kab-ntsig, los dawm-kab-no ntws loj-luaj npua-npwg, koj txog Yawm Saub toj-kab ntsig coj dawm-kab-no ntws los luaj phoo-yaj ces koj tsis-tim ntshai, luag muab luag khau-maj coj khau-ntuag rau, luag mus taus Yawm Saub toj-peg li-sua toj-kab-ntsig coj kab-no kab-ntsig coj kab-yaj ces koj muab koj-khau-maj coj khau-ntuag rau mus dua-taug lawm Yawm Saub toj-peg li-sua toj-kab-ntsig coj dawm kab-no koj li-tau kev mus cuag-pog cuag-yawm no tos.

11. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, ntshe tav no koj tsuas tseev tau lub txiaj-zam li zees nce li hlo txog lawm Yawm Saub toj zeb-zag coj zeb-tsov es zeb-zag zeb-tsov rua-luj rua-lo qas-tsuag luaj qhov pam, yuav nqos koj ces koj tsis-tim tshai zeb-zag zeb-tsov rua-lo qas-tsuag luaj qhov-huab, koj tsis-tim ntshai es koj mus txog lawm Yawm Saub toj-peg li-sua zeb-zag zeb-tsov rua-lo qas-tsuag luaj qhov pam ces koj tes qas-lauj qaiv qas-qho koj xyob-maj coj mus ntsaws zeb-zag zeb- zuag lub. Zeb-zag zeb-tsov rua-lo qas tsuag luaj qhov-huab, Koj tsis-tim ntshai es koj tes qas-lauj qaiv qas-qho koj xyob ntuag coj mus ntsaws zeb-zag zeb-zuag lub, ces kom zeb-zag zeb-zuag li kaw ncauj, koj li tau-kev mus cuag koj-pog koj yawm no tos.

12. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-zees nce li hlo txog lawm Yawm Saub toj-peg li-sua tub tev tau-qij coj tau-dos ces tshai luag tub tau-qij coj tau-dos hais tias koj yog yaj-ceeb tej tib-neeg koj yuav los mus ua dab tsi ces ntshe koj nrog tau tub tev tau-qij coj tau-dos no ces koj tsis-tim ntshai koj tsuas mus nrog luag tev tau-qij coj tau-dos, koj loj-npab ntshuas los tev, koj tev lawm niam-peb lub ces koj yuav dag tias koj los… los ntshav koj tev tsis taus luag-qij coj luag-dos, luag tub tev tau-qij coj tau-dos no ces ntshe luag li seb lawm koj ntiv-tes los ntshav ces luag li tso koj kev lug koj li tau kev mus cuag-pog cuag-yawm no tos.

Thaum hais qhov no tas ces muab ib txoj xov liab mus rig tus ntiv tes Sab Laug Tus Ntiv Nta Nawb.

13. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-zees nce li hlo mus txog lawm Yawm Saub tub tev-qij, tev tau-qij coj tev-dos mus txog luag lub kaum-vaj coj kaum-tsev, qij dos ces qij-dos zoo tis ua zoo qij-dos phau li-pho, qij-dos zoo tis ua zoo, qij-dos phau qas-vwg ces luag hais tias koj yog yaj-ceeb tej tib-neeg koj los mus ua dab li tsi? Koj yuav mus nrog luag tev qij coj tev-dos no ces koj tsis-tim tshai, koj loj-npab ntshuas koj mus nrog luag tev-qij coj tev-dos, ces koj tev awm niam mus ob-peb tib lub koj dag tias koj yog yaj-ceeb tej-tib-neeg koj tev tsis taus, koj ntiv-tes los…los ntshav no ces luag seb koj ntiv-tes los-ntshav ces luag li tso kev-lug, koj thiaj tsis tau nrog luag mus tev-ij coj tev-dos, koj li tau kev lug mus cuag koj pog koj yawm no tos. 

14. Saub es neej thiab teb ntsig sim log tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zam li-zees nce li hlo yuav mus txog lawm Yawm Saub, Koj yuav mus thov daim-ntawv ua nkauj coj ua nraug. Thov lawm daim ntawv ua nkauj ua nraug lawm ntiaj teb yuav mus thawj ua lawm ntiaj-teb tej tib-neeg ces koj mus txog lawm Yawm Saub, tshai Yawm Saub ces yog tus-uas tsis-zaum tsawg tuaj sam-thiaj fwj txwv tsis dawb qas-liag li xov nyiaj ces tsis yog Yawm Saub. Koj mus thov daim-ntawv-nkauj coj ntawv-nraug tus tsis zaum-tsawg tuaj sam-tsum fwj-txwv tsis dawb qas-liag li xub kub ces tsis yog lawm Yawm Saub. 

15. Yawm Saub ces yog tus uas zaum li tsaws tuaj sam-thiaj fwj-txwv dawb qas liag li xov-nyiaj, tus uas zaum-tsawg tuaj sam-tsum fwj-txwv dawb qas-liag li xov kub thiaj yog Yawm Saub. Ces koj mus thov lawm daim-ntawv-nkauj ntawv-nraug lawm Yawm Saub, ces Yawm Saub tias koj puas yuav daim-ntawv mus ua nees los koj yuav daim-ntawv mus ua twm, koj yuav los tsis yuav, koj tias koj tsis yuav Yawm Saub tias vim li cas koj tsis yuav ces koj tias tsis vim li cas, daim ntawv mus ua twm los ntshai luag-laij, yog li ces muab daim-ntawv mus ua-nyuj, koj yuav los tsis yuav, koj tias koj tsis yuav, Yawm Saub tias vim li cas koj tsis yuav, koj tias daim ntawv mus ua-nyuj ces tshai luag-thauj, ces Yawm Saub tias yog li ces muab daim-ntawv mus ua-nees, koj yuav los tsis yuav, koj tias koj tsis yuav, daim-ntawv mus ua-nees los ntshai luag-caij no ces, Yawm Saub tias yog li no muab daim-ntawv mus ua npua, koj yuav los tsis yuav? koj tias koj tsis yuav daim-ntawv mus ua-npua los ntshai luag-tua. 

16. Yawm Saub tias yog li no muab daim-ntawv mus ua-dev, koj yuav los tsis yuav, koj tias daim-ntawv mus ua dev los ntshe ntiaj teb tej tib-neeg cem. Yawm Saub tias yog li muab daim ntawv mus ua qaib, koj yuav los tsis yuav, koj hais tias koj tsis yuav. Yawm Saub tias muab daim-ntawv mus ua qaib los ntshai ntiaj teb tej tib-neeg tus hniav riam coj hniav ntaj no ces, Yawm Saub nug tias yog li no koj yov yuav daim ntawv tuaj zoo li cas, no ces koj qhib-ncauj qhib-lus thov, koj qhib-ncauj coj qhib-lus los hais, koj hais tias koj yuav daim-ntawv tias txog zaj-laug qas-yeeg coj peb hli-cuab, zaj-nab qas-yeeg peb hli tshav, es tshav-ntuj ces nag-los, ces ua xob qas xiab tuaj nraum toj, tshav-ntuj ces ua npauj-kab qas-xiv tuaj-xwb, nqa nrog leej niam neej txiv mus ua noj, yuav daim uas txog zaj-laug qas-yeeg peb hli-cua, zaj-nab qas-yeeg peb hli-tshav, nag los ces ua xob li xiab tuaj nram-hav tshav-ntuj ces quaj xob qas-nqha nrog leej niam leej txiv mus ua hnav no.

17. Ces Yawm Saub li tshawb ntawv qas-zog lawm ntuj-sua teb tod-peg tuaj li txheeb ntawv qas-zog teb tod taug los li muab daim-ntawv ua-nkauj coj ua nraug thiaj yog daim-ntawv tas rov thawj ua ntiaj teb tej tib neeg thiaj tau zoo ces Koj yuav daim-ntawv ua li Yawm Saub muab koj li los thawj ua ntiaj-teb tej tib neeg thiaj li tau zoo no yos. 

18. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas ntim tau lub txiaj-zag li-seev mus muab koj daim-ntawv-nkauj coj-ntawv-nraug, muab ntawv-nkauj ntawv-nraug tag ntsaws li-ntso rau koj tej nqaws tsho os, koj muab tej ntawv-nkauj ntawv-nraug tsaws li-ntso rau lawm koj tej nqaws-Awv ces Yawm Saub hais tias koj yuav mus rau qhov twg? No ces koj tias ntawv-nkauj ntawv-nraug los tau, koj yuav rov mus cuag lawm koj-pog koj-yawm no ces Yawm Saub li tso ncauj coj tso lus rau koj yuav rov los mus cuag koj-pog koj-yawm.

19. Tus uas ntsej muag luag li ntxhi es hu koj ua luag qas-ntxhi tsis yog koj-pog los koj-yawm, koj-pog koj-yawg ces yog tus uas ntsej-dub muag-doog, nplawm-tooj nrov nrooj nplawm-taw nrov-nrawv es nthe ntsej dub muag-doog koj tsis tim ntshai es koj tsuas yuav mus dai lawm pog-qab-tseeb es yawg-qab-tshos thiaj yog koj-pog koj-yawg ces Koj thiaj mus cuag-koj-pog koj-yawg no tos. 

20. Koj mus cuag-koj-pog los koj-yawm tag, koj-pog koj-yawg nug tias koj los es leej-twg xa koj los? Koj tias yog Tub Qoov sua hmoob xa kuv los, no ces koj-pog los koj-yawg nug tias yog li koj mus tos-seb, tos-tau los tsis-tau? 

21. No ces koj-tias mus tos los dab tsi? Vim luag yog hmoob nom hmoob tswv luag muaj ntaub muaj ntawv xa kuv los es kuv tsoj qab los tsoj tsis tau, kuv mus tos los tos tsis-tau, no ces koj thiaj tau kev mus-cuag koj-pog koj-yawm, koj-pog los koj yawm hais tias yog li no es ntshai tso rau ntshiab mus tshuaj seb puas-tau los tsis tau ces koj tias tso ntshiab mus tshuaj los tshuaj tsis tau luag yog nom yog tswv, luaj muaj ntaub ntawv xa kuv tuaj, tuaj ces tuaj saub-lag, rov ces rov ncej-lag, tuaj ces tseb-zaub tuaj rov ces tseb-zaub rov tseb-xov-pos rov, luag ib-taws pem-ntuj, ib-taws pem-teb, tso ntshiab mus tshuaj los tshuaj tsis-tau luag qab no ces koj thiaj mus cuag tau koj-pog koj-yawm, es kom koj-pog koj-yawm txhob tsoj-qab los tsoj tsis-tau, txhob lawv-qab los lawv tsis-cuag, no ces koj thiaj mus cuag tau koj-pog koj-yawm no tos.

22. Saub es neej thiab teb ntsig sim log, tav no koj tsuas tseev tau lub txiaj-zam li-seev mus cuag koj-pog los koj-yawm, tag koj mus dai lawm koj-pog qab-tseeb koj yawm qab-tshos ntshe koj mus txog nram tiaj nram li tus, nram tug, nram lis theeb, muaj cuaj txoj-kev tuaj sib-txig yim txoj-kev tuaj sib-luag ces ntshe koj txoj kev mus ua luag-nyab, txoj kev tshais-peg yog lawm nkauj-sua nraug lis-vaub, txoj kev mus ua luag nrheb txoj kev txhais-taug yog lawm nkauj-sua nraug lis-vaub, txoj kev mus ua luag-ntaub. 

23. Txoj kev nruab nrab ntshe toj-tsuag dauv-lim-hlawb hneev nyuj hneev-nees lo cem lua ntshe koj tsis tim ntshai koj txoj kev mus ua luag-nyab ces yog txoj kev txoj nruab-nrab koj tooj hau qas-lim mus txoj kev nruab-nrab, thiaj yog koj txoj kev mus ua luag-nyab, no tos. 

Zaj taw kev tag li no lawm. Tib teg txhib ntawg rau.
Txuas hauv no hais zaj nkauj taum dab xa tus tuag.

24. Ua txiav [txiv nuj sis loob][muam nkauj lag] es xyoo no ces yog paj-plug thiab cim-tum neb ua zog nchav es yuav plam li-plaws [txiv nuj sis loob] [muam nkauj lag] ib-cim hnav yuas [txiv nuj sis-loob] [muam nkauj lag] es, xyoo no ces yog paj-plug thiab cim-tum ua tswv-yim loj ces yuav plam li plaws txiv nuj sis loob ib-cim tsis tau nrog luag noj yuas [muam nkauj lag] [txiv nuj sis-loob] es. Ua txiav nuj saub los 

neb swm cia wb xa tub tuag tuaj dua toj es xa tub tuag mus cuag npoj yuas nuj saub kws neb swm cia wb xa tub tuag tuaj dua dawm es xa tub tuag tuaj cuag nkawm yuas nuj saub kws neb swm. Ua txiav nuj saub los neb swm cia wb muab ntaj tooj ntaj txeeg kuam li vuam qas li nkaus tuaj rau nruab kev es xas-tub tuag mus rau tub tuag teb huas, cas wb muab ntaj txeeg li vuam qas-li-nkaus tuaj rau nruab kab, xas tub-tuag mus rau tub-tuag nras yuas nuj saub los neb swm. 
25. Ua txiav nuj saub los neb swm cas kuv ris koj hnab es koj faus kuv txoj qub-qab hos, kuv ris koj seev koj faus kuv txoj qub hneev es wb yuav nraim li nkaus lawm ncej zeb es tawm li plaws rov lawm yaj-ceeb teb hos, wb zais wb tsuas nraim li nkaus lawm ncej cav hos, wb yuav tshwm li-plaws rov lawm yaj-ceeb nrag huas, nuj saub los neb swm. 
Tag li no.

By hmoobtshavntuj.gooforums.com


  จาก : Hmong21 - [2 October 2557 - 22:23:05]
     

สิ่งที่หน้าสนใจ

Hotels2thailand.com
 
สังคมข่าวสารและความบันเทิงที่หน้าสนใจ
Copyright © 2011 - 2018,hmong21.net : All Rights Reserved, Email :: administrator@hmong21.net